Secure Base Leaders zorgen voor verbinding en vertrouwen, combineren duidelijkheid in koers met het creëren van een sterke band met hun medewerkers. Door een Secure Base Leader te worden, maak je bij je medewerkers een enorme hoeveelheid potentieel vrij en durven zij weer gezonde risico’s te nemen.  

Definitie Secure Base Leadership

Kohlrieser en anderen (Kohlrieser et al. 2012) definiëren een Secure Base als iets of iemand die een persoon een gevoel van veiligheid, bescherming en zorgzaamheid (care) geeft en daarmee een bron van inspiratie kan zijn om de uitdaging aan te gaan (dare). Zij noemen dit Secure Base Leadership: anderen beïnvloeden door voor hen een secure base te zijn. Een Secure Base Leader zorgt ervoor dat mensen zo veel mogelijk worden ingezet op hun talenten. Daarbij is het van belang dat mensen durven te onderkennen waar ze wel en niet zo goed in zijn. Met het zichtbaar maken hiervan versterkt de leider de verbinding tussen de mensen in het team. Het vraagt immers een Secure Base om je kwetsbaar te durven opstellen. Hetzelfde geldt voor innovatie. Innoveren is risico nemen, en ook dat vraagt om een Secure Base. Bij Secure Base Leadership staat de dialoog centraal: het gesprek tussen medewerker en leider.

Kenmerken Secure Base Leader

Bij succesvol leiderschap gaat het om het creëren van een Secure Base én om een goede mix van de drie leiderschapsrollen in een play to win. Een Secure Base Leader weet te inspireren, is een rolmodel, is een authentiek leider, integer, niet zelfingenomen, staat open voor verandering en voor leren. Maar hoe doet zo’n leider dat? Kohlrieser noemt negen competenties van een Secure Base Leader:

1. Een Secure Base Leader blijft altijd kalm. Dergelijke leiders laten zich niet leiden door primitieve emoties. Dat betekent dat een leider onder druk het hoofd koel houdt en adequaat kan handelen. Ze laten hun amygdala (het deel van de hersenen dat op angstprikkels reageert) niet kapen (Goleman). Ze bieden hun medewerkers veiligheid in plaats van  onveiligheid en zijn voorspelbaar en benaderbaar voor hun volgers.

2.  Een Secure Base Leader accepteert het individu. De persoon staat centraal. Dergelijke leiders gaan uit van waardering en respect voor de ander, ook als de resultaten eens wat minder zijn. Ze accepteren anderen zoals ze zijn, met hun talenten, maar ook met hun tekortkomingen. Zij geven om hun mensen en zien in hen meer dan enkel een functiebeschrijving.

3. Een Secure Base Leader ziet altijd het potentieel in de ander. Het gaat ze om een langeretermijnontwikkeling van hun medewerkers. Zij kijken naar de toekomst en daarbij dus verder dan het huidige functioneren.

4. Een Secure Base Leader luistert en vraagt door.  Zij doen dit door open vragen te stellen en de dialoog op te zoeken. Dit gaat boven zelf oplossingen aandragen of zeggen wat er moet gebeuren in lastige situaties.

5. Een Secure Base Leader communiceert met krachtige boodschappen. Het gaat om concrete en duidelijke boodschappen, eenduidig en helder. Ze zeggen de dingen rechtstreeks en op het juiste moment. Ze draaien er niet omheen, zullen niet de kool en de geit willen sparen, en geven eerlijke feedback.

6. Een Secure Base Leader focust op het positieve en kijkt naar de mogelijkheden en de voordelen, zelfs wanneer de uitdaging groot is en er een crisis opgelost moet worden. Het biedt anderen de kans hun potentie te ontdekken en te leren.

7. Een Secure Base Leader moedigt het nemen van risico’s aan. Zij bieden mensen de mogelijkheden om hun potentieel te gebruiken, risico’s te nemen, talenten te ontwikkelen.

8. Een Secure Base Leader motiveert meer met intrinsieke motivatie dan met een geldelijke beloning. Het gaat vooral om het stimuleren van persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling of het door middel van extra verantwoordelijkheden benutten van potentieel.

9. Een Secure Base Leader toont toegankelijkheid.  Hij of zij zorgt ervoor dat mensen het gevoel hebben altijd bij hun leider terecht te kunnen, zelfs als die leider niet fysiek aanwezig is.

Hoe vertaalt zich dat in leidersgedrag?

Een Secure Base Leader is taakgericht en doelgericht bezig. Hij richt zich op de mensen waarmee hij samenwerkt, steunt ze en daagt ze uit. Hij is gemotiveerd om resultaten te bereiken mét en dóór het team, en is zorgzaam voor en verbonden met hen. Hij is in staat tot reflectie – ook op die momenten waarop het tegenzit –, weet wat wel en niet werkt en is zich ervan bewust dat zijn houding en gedrag altijd zijn eigen keuze zijn. Secure Base Leaders reflecteren op hun gedrag, zijn zich bewust dat ze fouten maken en beschouwen dat als hun voornaamste leerschool. Ze vragen zich voortdurend af of ze vanuit een positieve mind’s eye werken of vanuit een negatief beeld. Ze wegen af of ze hun emotionele kant moeten gebruiken om te verbinden (luisteren en doorvragen; begrip tonen) of juist om te verbreken (geïrriteerd zijn, boos worden, etc.). Belangrijk ijkpunt is telkens of ze consistent zijn in hun gedrag (walk the talk) of niet.  Reflectie ontstaat door de dialoog met zichzelf. Deze dialoog verbindt het hoofd met het hart en het lichaam: telkens is de vraag waarom er op een bepaalde manier gehandeld is. Een Secure Base Leader voert dus niet alleen de dialoog met de medewerkers, maar ook en vooral met zichzelf.